Voedselbank zoekt donateurs.

Nieuwe voedselbank Raalte begint woensdag met werving van donateurs. 

RAALTE – Komende weken houdt de nieuwe Voedselbank Raalte een grote donateursactie. Met veel actieve donateurs hoopt de  Voedselbank een gezonde finan­ciële basis te leggen en de betrok­kenheid vanuit de Sallandse sa­menleving te vergroten. Met me­dewerking van het Weekblad voor Salland en ‘All-in Versprei­dingen’ worden komende woens­dag daarom ruim 30.000 flyers huis-aan-huis in Salland ver­spreid. „Het thema van deze door ‘Sinds77 Echte Reclamemakers’ belangeloos ontworpen en door DDMC voor een echt vrienden­prijsje
gedrukte flyers is de vraag; wat eet U met de kerst?” zo ver­telt voorzitter Frans Rouwenhoff van de voedselbank. „Dat past goed bij deze kerstperiode. We vragen om een bescheiden bijdra­ge van drie euro per maand, maar meer mag natuurlijk altijd.”

Foto gemaakt door Gerard VrakkingDe Voedselbank Raalte e.o. wil in februari zelf beginnen met de tweewekelijkse verstrekking van voedselpakketten aan mensen die dat hard nodig hebben. „Tot en met januari mogen we nog een be­roep doen op de Voedselbank De­venter; daarna moeten we zelf voor de inhoud van de pakketten zorgen. Een deel van de pakket­ten blijft overigens wel afkomstig van de Regionale Voedselbank De­venter”, legt Rouwenhoff uit. Cliënten uit de hele gemeente Raalte, maar ook uit Lemelerveld, Wijhe en Olst moeten daarvoor straks naar bedrijvencentrum / kantorengebouw de Boei 10 aan de Boeierstraat 10F op het Raalter bedrijventerrein de Zegge. Daar zijn twee grote ruimtes met een oppervlakte van zo’n 250 vierkan­te meter beschikbaar.

Afgelopen weken is er hard ge­werkt om die geschikt te maken. „Op advies van een goed bevrien­de binnenhuisarchitect, Hen­drik- Jan van der Valk uit Epe, heb­ben we voor behoorlijk felle kleu­ren gekozen. Zo wordt de vloer ap­peltjesgroen, één wand knalrood en aan de zijkanten zijn paarse elementen. Dat zorgt voor een erg prettige sfeer voor onze cliënten en vooral
een plezierige werkom­geving voor onze vrijwilligers. Ik ben erg blij met het resultaat,” ver­telt Rouwenhoff over de opvallen­de kleurenkeuze. „Er is verder af­gelopen weken een balie neerge­zet, een eigen doorgang gemaakt tussen de twee verschillende ruimtes en een kantoortje ge­bouwd voor administratie en se­cretariaat. Van de Raalter midden­stand hebben we veel medewer­king en materiaal gekregen, van pc’s tot rollerbanken en schilders­benodigdheden. Begin 2015 komt er nog een! speciale koelvriescel.”

„Veel mensen hier in Salland staan echt verbaasd dat er in Raal­te een Voedselbank komt en dat die ook zo hard nodig is. Nie­mand weet dat ie eigenlijk al sinds 2004 bestaat, alleen gebeur­de dat sinds die tijd door de Voed­selbank Deventer met als lokaal verspreidingspunt het Annahuis in Raalte. Op dit moment zijn er 96 Sallandse gezinnen die elke twee weken een
voedselpakket krijgen. Als wij in februari als Voedselbank Raalte e.o. vanuit de Boei 10 beginnen, dan zijn dat er zeker 100. Er komen wekelijks drie of vier nieuwe verzoeken bin­nen. Met de komende wijzigin­gen in de gezondheidszorg zal dat eerder groeien dan afnemen. Er is nog steeds behoorlijk wat schroom en schaamte, zeker bij ouderen, om een beroep op de Voedselbank te doen.”

Iedereen die een voedselpakket wil, wordt uitgebreid gescreend. De regels van de landelijke Voed­selbank bepalen dan of iemand in aanmerking komt. Andere instel­lingen zoals Humanitas, Stichting Leergeld en Steunpunt Minima in Raalte willen ook mensen in fi­nanciële problemen ondersteu­nen. Rouwenhoff zou graag zien dat er meer samengewerkt wordt, met name bij de eerste screening. „Vanwege de privacy is dat moei­lijk, maar nu moeten die mensen elke keer bij een andere instelling weer hetzelfde verhaal vertellen en dezelfde gegevens aanleveren. Ik zou het mooi vinden als we dat meer samen konden doen. Met coördinatie van bijvoorbeeld Humanitas. Als je dat netjes eerst aan de mensen vraagt, dan moet dat toch kunnen? Het scheelt ie­dereen een heleboel werk en tijd. Begin volgend jaar gaan we daar­over met elkaar praten.”

In januari verwacht de Voedsel­bank Raalte e.o. de eerste, langer houdbare voedingswaren als resul­taat van de actie die de gezamen­lijke regionale omroepen afgelo­pen weken hebben gehouden. „In Overijssel heeft RTV Oost geko­zen voor een inzameling met als centrale opslaglocatie transportbe­drijf Müller in Holten. Naar rato van het aantal cliënten wordt al­les verdeeld over de voedselban­ken in deze provincie. Daarnaast ben ik nu met een ronde bezig langs Sallandse supermarkten en andere voedingsbedrijven. Door de opmars van de
koopzondag blijft er bij de supermarkten trou­wens minder versproduct over. Op zich jammer voor ons, maar aan de andere kant willen super­markten volgend jaar best specia­le acties houden. Dan kan de klant bijvoorbeeld een extra pro­duct kopen dat dan automatisch naar ons gaat.” Het aantal vrijwilligers voor de jonge Voedselbank Raal! te nadert inmiddels de tachtig. Voorlopig lijkt dat voldoende, denkt Rou­wenhoff. „Maar we moeten nog de schema’s voor de diverse werk­zaamheden opstellen als we gaan draaien. Niet iedereen kan natuur­lijk
altijd op de tijden dat we bij­voorbeeld onze cliënten ontvan­gen. Bij andere voedselbanken hoor je dat het niet makkelijk is om vrijwilligers te vinden, maar voor de Voedselbank Raalte geldt dat zeker niet. Dat maakt mij een hele blije en trotse voorzitter.”

Onze dank gaat uit naar:

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.