Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Bestuursverslag

We leven in een tijd met oorlog in Oekraïne, met nepnieuws, een klimaat-, stikstof- en energiecrisis en zoveel meer. Ondanks dat alles hebben we er met elkaar voor gezorgd, dat veel cliënten weer gebruik konden maken van onze Voedselbank.

Doelstellingen

Op 1 januari 2022 verstrekten we aan 151 huishoudens een voedselpakket (488 personen waarvan 230 kinderen jonger dan 18 jaar). Op 31 december 2022 is het aantal huishoudens gestegen tot 205 huishoudens (674 personen waarvan 305 kinderen jonger dan 18 jaar). Met name in het vierde kwartaal is een forse stijging (37% van het aantal huishoudens) te zien. Deze stijging vond ook landelijk plaats. We hebben in 2022 in totaal 8.803 voedselpakketten uitgereikt.

De pakketten zijn mede dankzij Jumbo Online nog steeds goed gevuld. Van maandag tot en met zaterdag wordt er door onze vrijwilligers bij Jumbo Online gesorteerd. Hierdoor is het mogelijk, dat ook de Voedselbanken in Vaassen, Lelystad, Deventer, Hellendoorn, Mannah, Enschede en Hardenberg bij toerbeurt dagelijks producten kunnen komen ophalen. Hiermee werken we wekelijks aan onze doelstelling: het tegengaan van verspilling van voedsel. Het wekelijkse rondje langs de lokale supermarkten levert minder op. Dit komt mede doordat de supermarkten producten die tegen de THT-datum aanlopen met korting aanbieden..

Dit jaar werden er inzamelacties gehouden door AH en Jumbo. Jaarlijks worden we blij verrast door de kerstpakketten die ons worden aangeboden. Door een aantal scholen is rondom de feestdagen acties gehouden. Dit levert altijd weer de nodige lang houdbare producten op. Bij één school was het aan het eind van het jaar zoveel, dat we genoodzaakt werden tijdelijk extra ruimte te moeten huren om de ingezamelde producten te kunnen opslaan. Chapeau!!

Door velen is ook dit jaar weer het nodige werk verzet om dit alles in goede banen te leiden en onze cliënten door een moeilijke periode heen te helpen.

Huisvesting

Het jaar stond voornamelijk in het teken van twee gebeurtenissen: de nieuwbouw en het in de nieuwe huisvesting gaan invoeren van het winkelconcept.
De nieuwbouw krijgt vorm. Het is mooi te zien, dat wat op tekening staat nu werkelijkheid wordt. We zijn blij dat de definitieve oplevering inmiddels heeft plaatsgevonden en we de nieuwe locatie in juni 2023 in gebruik hebben kunnen nemen.
De invoering van het winkelconcept heeft een nogal behoorlijke impact op zowel de interne organisatie, alsook op onze cliënten. Als bestuur hebben we het afgelopen jaar bezoeken gebracht aan een aantal voedselbanken die al met dit concept werken. Met de vrijwilligers hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden over de verandering. Het raamwerk ligt er en we gaan er op de nieuwe locatie mee werken.

Financieel

Financieel gezien hebben we een goed jaar gehad. Zoals uit de jaarcijfers blijkt hebben we over 2022 een positief exploitatieresultaat behaald van € 175.699. In dit resultaat zijn ook de ontvangen bedragen (van fondsen, donaties) voor de nieuwbouw opgenomen. Van de totaal ontvangen baten van € 242.585 is een bedrag van € 152.800 gelabeld voor bestemming nieuwbouw. Vanuit het exploitatieresultaat is dit bedrag gedoteerd aan het bestemmingsfonds Nieuwbouw. Daarnaast zijn we blij dat we een subsidie van de provincie Overijssel hebben ontvangen van € 60.194 voor de investering in energiebesparende maatregelen voor de koel- en vriescel en de nieuwbouw in het algemeen. Deze investeringssubsidie is niet in de staat van baten en lasten verwerkt, maar is rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Bestuur

Op 31 december 2022 bestond het bestuur uit de heer Rouwenhoff, de heer Tijhaar, de heer Maatman, de heer Metz (afgetreden per 15 juni 2023), de heer De Waard (afgetreden per 1 april 2023) en mevrouw Lammertink. In het najaar van 2023 zal opnieuw een bestuurslid aftreden; vervanging is inmiddels hier voorhanden. Altijd jammer als zo'n besluit wordt genomen, maar dit kunnen we alleen maar accepteren en respecteren.

Vrijwilligers

Als Voedselbank zijn we niet alleen afhankelijk van producten die ons worden aangeleverd maar ook van de handjes die ons helpen. Zonder vrijwilligers geen Voedselbank! Lief en leed spelen ook een rol op onze Voedselbank. Twee van onze vrijwilligers zijn dit jaar overleden. Mede namens de overige bestuursleden een woord van dank aan al die vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt, dat weer veel huishoudens van een voedselpakket zijn voorzien. Dat dit ook door hen wordt gewaardeerd blijkt uit alle bedankjes die we ontvangen van cliënten die stoppen. Al onze vrijwilligers werken onbezoldigd.

Ik vertrouw erop dat ook het komend jaar op onze nieuwe locatie gerekend kan worden op veel producten en de goede en flexibele inzet van alle vrijwilligers.

Raalte, 28 juni 2023

Frans Rouwenhoff voorzitter bestuur

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.